Doorzoek de catalogus
 
 
   
 

Algemene info

Alle bestellingen gebeuren schriftelijk per mail of via onze website.

Particulieren kunnen bij ons enkel terecht voor specifiek therapiemateriaal en vragen over keukensystemen. Voor alle ADL-hulpmiddelen wordt de particulier doorverwezen naar één van de vele verdelers en apotheken.  Daar kan hij de nodige uitleg krijgen, en eventueel producten bekijken of bestellen. Voor adressen buiten de Benelux kan je ons best contacteren.

Professionele klanten:

Een bestelling gebeurt steeds schriftelijk (per mail, fax of brief). Indien gewenst krijg je hierop een orderbevestiging met de actuele prijzen. Kijk deze na en reageer onmiddellijk indien iets niet zou kloppen.

Verzending: De verzending gebeurt steeds mogelijk op de meest aangewezen wijze, zo snel, veilig en voordelig mogelijk. In principe gebeurt dit met een pakjesdienst. Deze heeft steeds een bewijs van aflevering, d.w.z. een handtekening nodig. We gaan er dus van uit de tijdens normale kantooruren altijd iemand aanwezig is. Bij afwezigheid zijn er steeds extra kosten die ten laste zijn van de klant. Men kan deze extra verzendkosten vermijden: vb. indien er afwijkende openingsuren zijn (vb. een vaste sluitingsdag), gelieve deze bij de bestelling uitdrukkelijk te laten weten. Het is tevens nuttig om een tweede adres te geven, mocht er niemand aanwezig zijn. Je kan niet rechtstreeks bestellen via het web, maar je kan wel een "boodschappenmandje" aanmaken en dan op "geheugensteun" klikken. Dit document kan je eventueel printen en faxen, of je kan dit ook rechtstreeks mailen via "bestand", "verzenden".

Betaling:

Betaling uitsluitend via overschrijving of contant in onze kantoren. Cheques worden niet geaccepteerd. De betalingstermijn (30dagen voor professionals) zoals vermeld op de factuur dient strikt gerespecteerd te worden. Op al onze verkopen gelden onze algemene verkoopsvoorwaarden, deze zijn terug te vinden even verder op deze pagina.
 

Wat is de procedure bij een offerte-aanvraag?

Je contacteert ons direct per mail, telefoon of post en je krijgt zo snel mogelijk schriftelijk een offerte. Deze is in de regel 30 dagen geldig. Of je vraagt een offerte via de website:

 • je hebt nog geen wachtwoord: meld je aan via de contactpagina. Je krijgt een bevestiging per mail en een mogelijkheid om je eigen gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken
 • je hebt een wachtwoord: je meldt je aan, ga naar producten en vul een "boodschappenmandje". Dit verplicht je tot niets: het wordt niet bij ons geregistreerd, bij het afsluiten van de website verdwijnt dit lijstje. Op het einde kan je de prijzen van je selectie bekijken, een totaal berekenen en afdrukken. Deze zijn 30 dagen geldig. Natuurlijk, indien je dit wenst, kan je deze offerte faxen of mailen als bestelbon.

Garantie:

voorwaarden: volledige tekst

Verkoopsvoorwaarden

 • Aangepast aan de wet van 14 juli 1991 op de handelspraktijken.
 • Geen enkele dienst of prestatie zal worden geleverd alvorens een bestelbon ons, gedateerd en ondertekend, wordt teruggestuurd. Door het overmaken van een bestelbon aanvaardt de klant kennis te hebben genomen van onze verkoopsvoorwaarden en deze te aanvaarden.
 • Onze offertes zijn geldig gedurende één maand, onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad.
 • Elke klacht met betrekking tot de geleverde goederen of verstrekte diensten dient, op straffe van nietigheid, schriftelijk bij ons aan te komen binnen de 8 dagen na levering.
 • De vervoerskosten zijn ten laste van de bestemmeling, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. De goederen reizen op risico van de klant. Tot nader order bedragen de transportkosten per pakket € 12 excl. BTW binnen de Benelux. Vanaf € 250 excl BTW verzenden wij meestal franco.
 • Geleverde goederen worden niet teruggenomen, tenzij met ons uitdrukkelijk akkoord. De terugnamekosten zijn ten laste van de klant.
 • Onze waarborg op de werking van installaties is enkel geldig indien deze installatie in haar geheel door ons geleverd werd.
 • Alle leveringstermijnen gelden bij benadering. Wij zijn nooit aansprakelijk voor schade, hoe dan ook, ontstaan door overschrijding van deze termijn.
 • Facturen zijn betaalbaar in onze burelen te Waasmunster. Behoudens een op de facturen anders vermelde vervaldag, geschiedt de betaling binnen de 30 dagen.
 • Bij niet-betaling op de vervaldag worden alle verschuldigde sommen onmiddellijk opeisbaar, welke ook de betalingsfaciliteiten zijn die vroeger werden toegekend. Indien bij niet-tijdige betaling tot incasso langs gerechtelijke of een andere weg wordt overgegaan, wordt het bedrag van de vordering forfaitair verhoogd met 15 % voor administratieve en buitengerechtelijke kosten met een minimum van 60 €, zonder dat wij gebonden zijn deze kost te bewijzen. Bovendien zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 12 % per jaar verschuldigd zijn door de klant.
 • De klant erkent, overeenkomstig artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, dat de geleverde goederen onze eigendom blijven tot volledige betaling van de factuur, vermeerderd met intresten, verhogingsbeding en kosten.
 • Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van Sint-Niklaas bevoegd, behoudens een uitdrukkelijke andere keuze door ons.
 
    Website ontwikkeling door Trivali webcommunicatie